ІНФОРМАЦІЯ в порядку ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» про результати роботи прокуратури Тростянецького району протягом 9 місяців 2015 року

Реалізуючи принцип гласності, інформування органів влади, громадськості про стан законності та заходи щодо їх зміцнення, відповідно до ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» направляємо на Вашу адресу комплексну інформацію про підсумки роботи прокуратури Тростянецького району за 9 місяців 2015 року.

Діяльність прокуратури була орієнтована на забезпечення протидії злочинності, забезпечення дотримання законодавства під час досудового розслідування, захист прав і свобод громадян та інтересів держави тощо, у зв’язку з чим досягнуто певних позитивних результатів.

Упродовж вказаного періоду державними обвинувачами прокуратури Тростянецького району підтримано державне обвинувачення у 127 кримінальних провадженнях, з них з постановленням обвинувальних вироків 55 кримінальних провадження, з яких з угодами про визнання винуватості – 4, з угодами про примирення – 14.

         За реабілітуючимипідставамикримінальніпровадження не закривались.

Виправдувальнівироки у кримінальнихпровадженнях за участідержавнихобвинувачівпрокуратуриТростянецького району протягомзвітногоперіоду судом не виносились.

Прокуратурою Тростянецького району при здійсненні нагляду за додержанням законів у діяльності правоохоронних органів внесено 12 доручень про проведення службових розслідувань, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 14 працівників Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області.

Прокуратурою Тростянецького району скасовано 26 постанов про закриття кримінальних проваджень, надано 85 письмових вказівок. Направлено до суду 22 клопотання про застосування запобіжних заходів..

         З метою захисту прав дітей забезпеченоефективнереагування на порушенняконституційних прав дітей, передусімсоціальних, майнових та житлових прав шляхом заявлення 5 позовів на суму 170 тис. грн., якізадовлені. Поновлено права 6 дітей. 100% забезпечена участь прокурора у справахщодозахисту прав дітей.

         Прокурор реагував на порушеннязаконодавства при виконаннісудовихрішень у кримінальнихпровадженняхстосовнонеповнолітніх. Внесено 4 вказівки у порядку ст. 45 Закону України «Про прокуратуру».Всівказівкизадоволені, 1 особа притягнута до дисциплінарноївідповідальності

         Впродовж 9 місяціав2015 року, прокуратурою Тростянецького району проведено 4 перевіркидодержаннявимогКУпАП та іншогозаконодавства в діяльностіТростянецького РВ УМВС України в Сумськійобласті при застосуваннізаходіввпливу за адміністративніправопорушення, а також при виконанні постанов суду.За наслідками вказаних перевірок, прокуратурою внесено 4 вказівки, які розглянуті та задоволені, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 осіб.

         Упродовж 9 місяців2015 року задоволена 21 позовназаява прокурора на суму 467 тис.грн., добровільновідшкодовано 140 тис. грн.

         У провадженнісудівперебуває8 справ за позовнимизаявами прокурора на суму 374 тис.грн.З початку року прокурором забезпечено участь у розгляді 16 справ з питаньзахистуінтересівгромадян.

         У порядку відомчого контролю подано 2 скарги на рішення, діїабобездіяльністьдержавнихвиконавців, якірозглянутоізвжиттямзаходів.

         Випадківвідмови у задоволеніпозовнихвимог не було.   

         У першомупівріччі поточного року у порядку нагляду за дотриманнямантикорупційногозаконодавствапрокуратурою району складено 2 протоколи про адміністративніправопорушення у сферізапобігання і протидіїкорупції.

ОперативнимипрацівникамипрокуратуриТростянецького району на особистомуприйоміприйнято 65громадян, з них керівникомпрокуратури – 36.

Вирішенозвернень – 33, задоволено - 10, направлено в іншівідомства –23 звернення.

Прокуратурою Тростянецького району у поточному році розглянуто та наданоінформацію з питань доступу до публічноїінформації на 4запити.

УпродовжІпівріччя 2015 року підготовлено і здійснено 24 виступи у ЗМІ, з них: 16 – в друкованих ЗМІ, 15 – в електронних ЗМІ (інтернет). Направлено 12 інформацій в  органивлади.

На даний час прокуратура органи прокуратури працюють в період реформування. Але незважаючи на «перехідний період» прокуратура Тростянецького району виконує свої Конституційні функції щодо захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави.

Прокурор Тростянецького району

старший радник юстиції                                                    О.Д. Мірошніченко