З ЯКОГО МОМЕНТУ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ВСТУПАЄ В СИЛУ, ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ?

Як відбувається реєстрація колективного договору?

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в ньому.

Строк дії колективного договору законодавством не обмежується і обумовлюється за згодою сторін у самому договорі. На практиці колективний договір укладається на 1–2 роки.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти доти, доки сторони не укладуть новий договір або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. При цьому слід зазначити, що колективний договір у разі:

зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір, — зберігає чинність;

реорганізації підприємства — зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін;

зміни власника підприємства — зберігає чинність протягом строку його дії, але не більше одного року (у цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору);

ліквідації підприємства — діє протягом усього строку проведення ліквідації.

На практиці підписання колективного договору підтверджує тільки факт існування договірних відносин між сторонами, тобто договір має юридичну силу лише для сторін, які його уклали. У відносинах із третіми особами (податковими органами, судами, центрами зайнятості, іншими організаціями) колективний договір набуває юридичної сили лише після його повідомної реєстрації, тобто в таких випадках сторони не можуть посилатися на незареєстрований колективний договір як на юридично значимий факт.

Згідно з частиною одинадцятою статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» колективний договір підлягає повідомній реєстрації управлінням соціального захисту населення районної  державної адміністрації.

Повідомна реєстрація колективних договорів проводиться на підставі Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225, з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами застосування норм цих договорів уповноваженими на те органами, і засвідчує автентичність примірників та копії, поданих на реєстрацію.

Колективний договір, що подається на реєстрацію сторонами, які його підписали (перший і другий примірники та копія), має:

не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам відповідних угод державного, галузевого, регіонального рівнів;

містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій: за рахунок власних коштів підприємств, галузі, місцевого бюджету тощо;

відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися за загальними нормами правопису.

Разом із колективним договором на реєстрацію подають усі додатки до нього, протоколи розбіжностей, а також інформацію про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах. Під час реєстрації відповідні органи на двох примірниках і копії роблять напис за встановленим зразком та відповідний запис у реєстрі.

 

Згідно з пунктом 6 зазначеного Положення у повідомній реєстрації може бути відмовлено лише в тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія колективного договору не будуть автентичними.

Реєстрація проводиться у двотижневий термін з дня одержання колективного договору. Не пізніше наступного дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації перший і другий примірники колективного договору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія цих документів зберігається реєструючим органом.

Інформація про повідомну реєстрацію колективних договорів публікується в офіційному виданні відповідного реєструючого органу.         

Зміни і доповнення, що вносяться до колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в такому самому порядку.