ЯК УКЛАСТИ, ЗМІНИТИ АБО ДОПОВНИТИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР?

Процес укладання колективного договору можна умовно поділити на чотири етапи:

1. Наділення сторін правом на ведення переговорів і підготовка проекту колективного договору;

2. Проведення колективних переговорів;

3. Вирішення розбіжностей;

4. Підписання колективного договору.

На першому етапі скликають загальні збори працівників, розробляють і затверджують проект колективного договору та обирають представників для ведення переговорів.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993р.  № 3356 (далі – Закон № 3356) право на ведення переговорів і укладення колективних договорів від імені найманих працівників надається професійним спілкам, об’єднанням профспілок в особі їх виборних органів або іншим уповноваженим трудовими колективами на представництво органам.

За наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об’єднань або інших уповноважених трудовими колективами органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення угоди або колективного договору.

У разі недосягнення згоди щодо колективного договору у спільному представницькому органі загальні збори (конференція) трудового колективу приймають найбільш прийнятний проект колективного договору і доручають профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори й укласти затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

Другий етап регулюється статтею 10 Закону № 3356 і включає:

повідомлення про початок переговорів;

утворення робочої комісії з переговорів;

підготовку проекту колективного договору до підписання;

оформлення протоколу.

Повідомлення про початок переговорів вважається формальним виявом ініціативи однієї зі сторін. Повідомлення, як правило, надсилається у формі письмової заяви із пропозицією щодо укладення колективного договору, до якої додається проект цього договору. З моменту отримання повідомлення іншою стороною обидві вони починають нести відповідальність за ухилення від переговорів.

На новоствореному підприємстві сторони можуть виявити ініціативу щодо укладення колективного договору в будь-який час. При цьому якщо повідомлення про початок переговорів надіслано іншій стороні будь-якого дня протягом тримісячного строку з дня реєстрації підприємства (рішення про заснування підприємства), договірний процес не може тривати понад зазначений тримісячний строк (ст. 9 Закону № 3356). Якщо договірний процес затягнеться більш ніж на три місяці, колективний договір має бути укладено в останній редакції. У такому разі сторона, яка останньою отримала зауваження і пропозиції до колективного договору у вигляді оформленого протоколу і не встигла відповісти на ці пропозиції, зобов’язана включити їх до колективного договору та підписати його. Якщо ініціативу щодо укладення колективного договору було виявлено по закінченні тримісячного строку з дня реєстрації підприємства, то строк укладення колективного договору не обмежується.

У разі укладення колективного договору після спливу строку попереднього колективного договору будь-яка зі сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору або у строки, визначені цим договором, письмово повідомляє іншу сторону про початок переговорів.

Одержавши відповідне повідомлення, друга сторона протягом семи днів має розпочати переговори. Порядок ведення переговорів з питань розроблення, укладення або внесення змін до колективного договору визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом.

Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами. Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів. Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам переговорів всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору. Учасники переговорів не мають права розголошувати дані, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов’язання.

Робоча комісія готує проект колективного договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників, трудових колективу і приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом.

Третій етап у процесі укладення колективного договору може існувати лише в разі виникнення розбіжностей, для вирішення яких (ст. 11 Закону № 3356):

застосовують примирну процедуру;

складають протокол розбіжностей;

утворюють примирну комісію (звертаються до посередника або до Національної служби посередництва і примирення);

проводяь акції протесту.

Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів сторони використовують примирні процедури. Поняття, види та порядок застосування примирних процедур визначено Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР.

Якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносять остаточно сформульовані пропозиції сторін щодо заходів, необхідних для усунення цих причин, а також щодо строків відновлення переговорів.

Протягом трьох днів після складення протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують зі свого складу примирну комісію, а в разі недосягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами. Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає протокол розбіжностей і виносить рекомендації щодо суті спору

Примирна комісія — орган, призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), і який складається з представників сторін. Примирна комісія утворюється за ініціативою однієї зі сторін на виробничому рівні у триденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з однакової кількості представників сторін. Порядок визначення представників до примирної комісії кожна зі сторін колективного трудового спору (конфлікту) визначає самостійно. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи примирної комісії здійснюється за домовленістю сторін, а якщо сторони не досягли згоди — у рівних частках.

Незалежний посередник— визначена за спільним вибором сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.Національна служба посередництва і примирення складається з висококваліфікованих фахівців та експертів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і має свої відділення в кожній області. Рішення Національної служби посередництва і примирення мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту) та відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

У разі недосягнення згоди між сторонами стосовно внесення рекомендацій допускається організація та проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України. Для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо розроблення, укладення чи зміни колективного договору профспілки інші уповноважені працівниками органи можуть проводити в установленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації.

Четвертий етап регулюється статтею 13 Закону № 3356 і передбачає проведення загальних зборів трудового колективу, схвалення проекту колективного договору та підписання його уповноваженими представниками сторін.

Проект колективного договору обговорюється в трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

Якщо збори трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін цих переговорів не має перевищувати 10 днів. Після цього проект у цілому виноситься на розгляд зборів трудового колективу.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами його підписують уповноважені представники сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами трудового колективу.

Насамкінець слід зазначити, що відповідно до статті 14 Закону № 3356 зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором.