Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 2010 р. № 996

 

ПОРЯДОК

проведення консультацій з громадськістю з питань

формування та реалізації державної політики

      1. Цей  Порядок  визначає  основні  вимоги  до  організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з  громадськістю з питань    формування    та    реалізації    державної   політики (далі - консультації з громадськістю).

      2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян  до  участі  в  управлінні  державними справами,  надання можливості для їх вільного доступу до  інформації  про  діяльність органів   виконавчої   влади,   а  також  забезпечення  гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

      Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу  органів  виконавчої  влади  з громадськістю,  підвищенню якості  підготовки  рішень  з  важливих питань  державного  і  суспільного життя з урахуванням громадської думки,  створенню умов для участі громадян у розробленні  проектів таких рішень.

      3. Консультації  з  громадськістю  проводяться  з питань,  що стосуються суспільно-економічного розвитку держави,  реалізації та захисту   прав  і  свобод  громадян,  задоволення  їх  політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

      4. Результати   проведення   консультацій   з   громадськістю враховуються   органом   виконавчої   влади   під   час  прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.

      5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої    влади,   який   є   головним   розробником   проекту нормативно-правового акта або  готує  пропозиції  щодо  реалізації державної  політики  у  відповідній сфері державного і суспільного життя.

      6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний  план проведення  консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план) з урахуванням основних завдань,  визначених  Програмою  діяльності Кабінету  Міністрів  України,  Державною  програмою економічного і соціального розвитку  України,  планом  законопроектних  робіт  та іншими  документами,  а  також  результатів  проведення попередніх консультацій з громадськістю.

      Орієнтовний план   складається   з   урахуванням   пропозицій громадських  рад,  утворених при міністерствах,  інших центральних органах виконавчої влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки Крим,  обласних,  Київській та Севастопольській міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі - громадська рада).

      Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади  та в інший прийнятний спосіб.

      7. Громадські,  релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об'єднання,  творчі  спілки,  асоціації,  організації роботодавців,   недержавні   засоби  масової  інформації  та  інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства    України    (далі   -   інститути   громадянського суспільства),  можуть   ініціювати   проведення   консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або  безпосередньо органу виконавчої влади.

      У разі   коли   пропозиція  щодо  проведення  консультацій  з громадськістю з одного питання надійшла не  менше  ніж  від  трьох інститутів  громадянського  суспільства,  які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.

      Ініціювати проведення  консультацій   з   громадськістю,   не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

      8. Під  час  проведення  консультацій  з  громадськістю орган виконавчої  влади  подає  громадській  раді  проекти   відповідних нормативно-правових  актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

      9. До  участі  у  проведенні  консультацій  з   громадськістю залучаються в установленому    порядку    органи   місцевого самоврядування.

      10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації,  надають їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

      11. Консультації  з   громадськістю   проводяться   у   формі публічного   громадського   обговорення  (безпосередня  форма)  та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

      12. В  обов'язковому  порядку  проводяться   консультації   з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

      проектів нормативно-правових    актів,   що   мають   важливе суспільне  значення  і  стосуються  конституційних  прав,  свобод, інтересів   і   обов'язків   громадян,   а   також   актів,  якими передбачається  надання  пільг  чи   встановлення   обмежень   для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення  повноважень  місцевого   самоврядування,   делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

      проектів регуляторних актів;

      проектів державних   і   регіональних  програм  економічного, соціального і  культурного  розвитку,  рішень  стосовно  стану  їх виконання;

      звітів головних   розпорядників   бюджетних   коштів  про  їх витрачання за минулий рік.

      13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію  і проведення:

      конференцій, форумів,   громадських   слухань,   засідань  за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;

      теле- або  радіодебатів,  Інтернет-конференцій,   електронних консультацій.

      14. Публічне  громадське  обговорення організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням  громадської  ради  у  такому порядку:

      визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

      приймає рішення про проведення обговорення;

      розробляє план    заходів   з   організації   та   проведення обговорення (у разі потреби);

      вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп  населення,  а  також  суб'єктів  господарювання,  інститутів громадянського суспільства,  органів місцевого  самоврядування  та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);

      оприлюднює в  обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади  та  в інший прийнятний спосіб;

      збирає та   аналізує   інформацію  про  оцінку  громадськістю ефективності  запропонованого  органом  виконавчої   влади   шляху вирішення питання;

      формує експертні  пропозиції  щодо  альтернативного вирішення питання;

      забезпечує врахування   результатів   обговорення   під   час прийняття остаточного рішення;

      проводить аналіз  результатів  обговорення  у  разі прийняття рішення,  що  стосується  різних  соціальних  груп  населення   та заінтересованих сторін;

      оприлюднює результати  обговорення  на  офіційному  веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.

      Для організаційного   забезпечення   проведення    публічного громадського  обговорення  орган  виконавчої влади може утворювати робочу групу.

      15. В інформаційному повідомленні про  проведення  публічного громадського обговорення зазначаються:

      найменування органу    виконавчої   влади,   який   проводить обговорення;

      питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

      варіанти вирішення питання;

      соціальні групи населення та заінтересовані сторони,  на  які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

      можливі наслідки  проведення  в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп  населення  та  заінтересованих сторін;

      відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової  інформації,  реєстрації учасників;

      спосіб забезпечення   участі   в   обговоренні  представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

      адреса, строк  і  форма  подання  письмових   пропозицій   та зауважень;

      адреса і  номер  телефону,  за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

      прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;

      строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

      16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і  влада",  офіційні  веб-сайти органів виконавчої влади.

      17. Орган   виконавчої   влади   для  проведення  електронних консультацій  з  громадськістю  розміщує  на  урядовому  веб-сайті "Громадянське   суспільство  і  влада"  та  на  своєму  офіційному веб-сайті:

      інформаційне повідомлення    про    проведення     публічного громадського обговорення;

      текст проекту акта, винесеного на обговорення;

 електронну адресу  для  надсилання  пропозицій та зауважень і номер телефону,  за яким  надаються  консультації  з  питання,  що винесено на публічне громадське обговорення.

      Тексти проектів  регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України "Про засади державної  регуляторної  політики  у сфері господарської діяльності"               ( 1160-15 ).

      18. Публічне  громадське  обговорення  розпочинається  з  дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

      Строк проведення    публічного    громадського    обговорення визначається  органом виконавчої влади і повинен становити не менш як один місяць.

      19. Пропозиції та зауваження подаються в усній  та  письмовій формі,  надсилаються  електронною  поштою на адресу відповідальної особи органу виконавчої влади,  на урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство  і  влада"  та  офіційні  веб-сайти органів виконавчої влади.

      Пропозиції та зауваження,  що надходять на урядовий  веб-сайт "Громадянське  суспільство  і влада" та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади,  оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п'яти робочих днів після їх надходження.

      Усні пропозиції  та  зауваження,  у  тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.

      Інститути громадянського  суспільства,  наукові  та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій    формі    із   зазначенням   свого   найменування   та місцезнаходження.

 

     Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

 

     Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань  за  круглим  столом,  зборів,  зустрічей з громадськістю ведеться протокол,  у якому  фіксуються  висловлені  пропозиції  і зауваження.

      Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади протягом двох тижнів.

      20. Пропозиції та зауваження,  що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

      За результатами публічного  громадського  обговорення  органи виконавчої влади готують звіт, в якому зазначається:

      найменування органу    виконавчої    влади,   який   проводив обговорення;

      зміст питання  або  назва  проекту  акта,  що  виносилися  на обговорення;

      інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

      інформація про  пропозиції,  що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення;

      інформація про    врахування    пропозицій    та    зауважень громадськості  з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

      інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

      21. Результати   публічного   громадського   обговорення    в обов'язковому  порядку  орган  виконавчої влади доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму  офіційному  веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.

 22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

      проведення соціологічних    досліджень    та     спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

      створення телефонних "гарячих ліній",  проведення моніторингу коментарів,  відгуків,  інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах  масової  інформації  для  визначення  позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

      опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій  та  зауважень  з   питання,   що   потребує   вивчення громадської думки.

      23. Вивчення  громадської думки організовує і проводить орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:

      визначає:

      - потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

      - питання,  з яких проводиться  вивчення  громадської  думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

      - строк, форми і методи вивчення громадської думки;

      - на  конкурсній  основі дослідницькі організації,  фахівців, експертів,  громадські  організації,  які  проводитимуть  вивчення громадської думки;

      - ступінь  репрезентативності  соціальних  груп  населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

      отримує підсумкову   інформацію   про   результати   вивчення громадської думки;

      узагальнює громадську  думку  щодо  запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

      забезпечує врахування громадської  думки  під  час  прийняття органом   виконавчої   влади  остаточного  рішення  з  питань,  що потребували вивчення громадської думки;

      оприлюднює в обов'язковому порядку  на  офіційному  веб-сайті органу  виконавчої  влади  та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

      24. У  звіті  про  результати  вивчення   громадської   думки зазначається:

      найменування органу   виконавчої   влади,   який  організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

      найменування адміністративно-територіальної  одиниці  у  разі вивчення громадської думки на окремій території;

      соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

      тема та питання,  з  яких  проводилося  вивчення  громадської думки;

      методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

      ступінь допустимого    відхилення    від    обраної    моделі дослідження;

      інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

      узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;

      обґрунтування прийнятого   рішення   у   разі    неврахування громадської думки.

      25. Для   організації  вивчення  громадської  думки  з  метою отримання об'єктивної та достовірної інформації  орган  виконавчої влади   може  відповідно  до  законодавства  укладати  договори  з дослідницькими організаціями,  фахівцями,  експертами, інститутами громадянського  суспільства  про  проведення  на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу  пропозицій  різних  соціальних  груп населення та заінтересованих сторін.