ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ У 2018 РОЦІ

Відповідно до частини першої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, асаме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року(станом на 1 січня 2017 року - 80 тис. гривень),зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2018 року – 1762 грн.

 Отже, у разі отримання у 2018 році доходу на суму, яка перевищує 88 100 грн., державний службовець зобов’язаний у десятиденний строк  з моменту отримання доходу повідомити НАЗК, шляхом подання «Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані» в особистому кабінеті електронної декларації.

У НАЗК акцентують увагу на тому, що доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування розумієтьсяотримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів. Якщо вартість майна перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня, але була сплачена частинами, то повідомлення про суттєві зміни в майновому стані подається після переходу права власності на таке майно. Дохід, який був нарахований, але не сплачений (не отриманий), не повідомляється. Наприклад, якщо місячна заробітна плата суб’єкта декларування перевищує 50 прожиткових мінімумів, то у цьому випадку в суб’єкта декларування виникає обов’язок повідомляти про це Національне агентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Для кожного випадку отримання доходу або придбання майна подається окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування подається ним особисто, шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті НАЗК через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Паперова копія повідомлення не надсилається (не подається).

Інформація про отримання доходу або придбання майна членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

Інформація, включена в повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, повинна бути також відображена в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яку такий суб’єкт декларування подає відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

Доходи та видатки на придбання майна суб’єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи одержані в іноземній валюті, з метою відображення у повідомленні перераховуються в грошовій одиниці України за валютним курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів. Відомості щодо фінансових сум (кількості грошей) заокруглюються до гривні.

Вартість майна, що було придбано суб’єктом декларування, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до останньої грошової оцінки майна або – якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб’єкту декларування – на момент набуття майна у власність (як зазначено в документі, на підставі якого було набуто право власності).

Суб’єкт декларування повинен підтвердити ознайомлення із правилами заповнення форми повідомлення перед початком внесення інформації до розділів форми шляхом проставлення відповідної відмітки та заповнити вісім розділів повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Відповіді на запитання, які виникають найчастіше при повідомленні про суттєві зміни в майновому стані :

Які суттєві зміни в майновому стані викликають обов'язок повідомити про них?

Такими обставинами є наступні:

1. Особа одержала одноразовий дохід на суму, більшу ніж 50 ПМ. Таким доходом може бути зарплата та будь-які виплати, пов'язані з трудовими відносинами, будь-які винагороди або наслідки підприємницької діяльності, гонорари та виплати за будь-якими цивільними договорами, навіть спадщина та подарунки. Перелік можливих доходів не є вичерпним.

2. Особа стала власником майна, яке коштує більше ніж 50 ПМ. В електронній формі передбачено можливість повідомити про придбані об'єкти нерухомого майна, цінне рухоме майно (мова йде як про транспортні засоби, так і про інше рухоме), цінні папери, нематеріальні активи, корпоративні права.

Чи подавати   повідомлення   про   дохід,   який   нараховано,   але   не сплачено? Відповідь - ні.

Як повідомляти про майно, за яке декларант платив частинами?Відповідь - строк відліковується з моменту, коли перейшло правовласності на таке майно. 

Чи подавати повідомлення, якщо дохід або майно придбав член сім'ї? Відповідь - ні.

Яким чином подається повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування?                             

Протягом 10 днів з дня придбання майна або одержання доходу, що підпадають під ознаки суттєвої зміни - суб'єкт декларування має обов'язок повідомити про такий факт НАЗК. Декларантові необхідно особисто заповнити саме електронну форму на веб-сайті НАЗК через персональний кабінет у Реєстрі декларацій. Паперову копію надсилати до НАЗК не потрібно.

Електронну форму повідомлення про суттєві зміни у майновому стані було затверджено Рішенням НАЗК № 3 від 10.06.2016 р. і в цілому вона схожа на форму заповнення електронної декларації. Форма має 8 розділів, що відповідають переліченим ситуаціям суттєвих змін майнового стану. Але це ще не означає, що про кілька змін можна подати одне повідомлення! У кожному випадку відповідного придбання майна або одержання доходу - необхідно подавати окреме повідомлення.  

Що ж до правил зазначення вартості майна та доходів, то вони залишились такими самими, як і під час подання декларації. Виходити   необхідно   з   останньої   грошової   оцінки,   а   також спиратися на правовстановлюючі документи. У майбутньому, подаючи декларацію за цей рік, необхідно простежити, щоб інформація в ній відповідала за змістом поданому раніше повідомленню.

Яка відповідальність за неподання повідомлення про зміни в майновому стані загрожує декларанту?

Відповідальність за це порушення встановлено частинами 2 та 3 статті 172-6   Кодексу   України    про   адміністративні правопорушення.    Несвоєчасне повідомлення, тобто пропущення десятиденного строку, та неподання повідомлення взагалі - прирівнюються. І однаково тягнуть за собою штраф від 1700 до 3400 гривень.

Проте особливу увагу на цю статтю слід звернути тим особам, у яких              відбулась не одна зміна, а більше, ніж одна. Зокрема, якщо на особу протягом року вже було накладено адміністративне стягнення за таке саме порушення, то повторний випадок неподання або запізнення в поданні      повідомлення      тягне     за      собою     значно      суворішу відповідальність.   Штраф   від   1700  до  5100  гривень  поєднується   з конфіскацією   доходу   (винагороди)   та   втратою   особою   права   на зайняття посади.

Отже,    всім    декларуючим    варто    пам'ятати    щодо    необхідності повідомляти  НАЗК про суттєві зміни у стані їхнього  майна.