АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПОЛІТИЧНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Закон України «Про запобігання корупції» визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень

Статтею 3  Закону України «Про запобігання корупції» передбачено суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є особи, уповноважені на виконання функцій держави.

Пунктом 1 статті 40 «Політична нейтральність» Закону України «Про запобігання корупції» «Політична нейтральність» встановлено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Стаття 41. «Неупередженість»  Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

Законом України «Про державну службу» визначено, що Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.

Законом України «Про державну службу», (стаття 3) передбачено, що  цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку зі вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.

          Частиною 2 статті 5 Закону України «Про державну службу» передбачено, що правове регулювання державної служби  та відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням державної служби регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено законом.

          Частиною 3 статті 5 Закону України «Про державну службу» зазначено, що дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців в частині, не врегульованих цим Законом.

Законом України «Про державну службу» визначено Державна служба здійснюється з дотриманням  встановлених принципів, в тому числі:

 законності - цеобов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків.

Державний службовець зобов’язаний:

дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Поряд з цим для державних службовців (осіб, уповноважених на виконання функцій держави) статтею 10 «Політична неупередженість» Закону України «Про державну службу» визначено:

Державний службовець повинен неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних переконань.

Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей.

 Державний службовець не має права:

обіймати посади в керівних органах політичної партії;

 залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;

у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.

У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби.

Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.

Законом України «Про державну службу» не передбаченого інших відпусток (щорічної, додаткової) державному службовцю на час участі у виборчому процесі.

Статтею 64 « Дисциплінарна відповідальність державного службовця» Закону України «Про державну службу» визначено, що за порушення правил етичної поведінки державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.

Вимоги статті політичної нейтральності та неупередженості відносяться до розділу VI  «Правила етичної  поведінки» Закону України «Про запобігання корупції».

Статтею 65 Закону України «Про державну службу» встановлено, що підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарними проступками є порушення правил етичної поведінки державних службовців та  невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця.

Стаття 66. «Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування» Закону України «Про державну службу» встановлено, що до державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.

Так, у разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, а саме порушень правил етичної поведінки державних службовців та  невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця,  суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.