ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ В ТРОСТЯНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ, ЗАХОДІВ), РОЗРОБЛЕНИХ ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ДЛЯ ВИКОНАННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У 2020 РОЦІ

Управління соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету у 2020 році (далі  Конкурс) відповідно до районної програми соціального захисту населення Тростянецького району на 2017-2021 роки

Організація та проведення Конкурсу, проведення заходів учасниками Конкурсу, моніторинг реалізації проектів здійснюється відповідно до Порядку отримання та використання коштів районного бюджету для надання на конкурсній основі фінансової підтримки громадськими організаціями ветеранів війни, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, який затверджений розпорядженням голови Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області від 04.01.2019  № 9-ОД «Про Порядок отримання та використання коштів районного бюджету для надання на конкурсній основі фінансової підтримки громадськими організаціями ветеранів війни, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 31 січня 2019 року за №6/1923.

       Максимальний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі у конкурсі - 10 тис.грн.

        Проекти, що подають для участі у Конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких пріоритетних завдань:

1) спрямованість заходів в рамках проекту на безпосередню роботу з відповідними соціальними групами: ветеранами війни, особами з інвалідністю, громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) проведення заходів за участі членів організації з патріотичного виховання мешканців району, особливо молоді, формування патріотичних настроїв у суспільстві.

        У межах Конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності

1) проведення заходів, метою яких є вирішення актуальних питань соціального захисту, участь у формуванні пропозицій щодо реалізації державної та регіональної політики стосовно відповідної категорії громадян, яким опікуються громадські організації (засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори);                                                                                                       

2) проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, зборів, засідань «за круглим столом», спеціалізованих фестивалів, концертів, оглядів-конкурсів громадських організацій, конкурсів творчих колективів районного рівня, районних спортивних змагань за участю  ветеранів та/або осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають на території Тростянецького району;

3) проведення заходів за безпосередньої та активної участі представників громадської організації:

-відзначення в районі визначних подій в історії України, пам’ятних дат, пов’язаних з напрямками статутної діяльності та відповідною категорією її членів; 

-військово-патріотичного виховання молоді у загальноосвітніх навчальних закладах району (за умови відповідного письмового дозволу на проведення таких заходів);

-культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування позитивного сприйняття служби в Збройних Силах України, а також підтримки патріотичних настроїв в українському суспільстві.

       Вимоги до конкурсної пропозиції:

       Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:

       1) заяву про участь у конкурсі складену за формою, що затверджена  організатором конкурсу за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленою печаткою інституту громадянського суспільства (у разі наявності);

       2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);

       3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 календарних днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

       4) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації)  програми (проекту, заходу) інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат на реалізацію програми (проекту, заходу), адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та джерела фінансування.

        Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу).

       Видатки на оплату послуг спеціалістів, які залучаються для підготовки та реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів    не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які  призначаються для реалізації програми (пректу, заходу).

       Інститут громадянського суспільства, при розрахунку кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) обов’язково повинен зазначити суму власного внеску, в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування;

       5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

       6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, інформацію про джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

        Не допускаються до участі в конкурсі інститути громадянського суспільства в разі, коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

2) інститут громадянського суспільства, зареєстрований в установленому порядку менше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;

3) інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

4) інститут громадянського суспільства перебуває в стадії припинення;

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання  конкурсних пропозицій, не в повному обсязі або з порушенням вимог організатора конкурсу;

6) установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів;

7) програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають районному рівню виконання (реалізації), або його заходи не орієнтовані на мешканців Тростянецького району.

8) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

9) програма (проект, захід) не відповідає пріоритетам конкурсу.

        Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Інститути громадянського суспільства можуть подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою інституту громадянського суспільства (у разі її наявності).

Конкурсні пропозиції подаються особисто уповноваженим представником інституту громадянського   суспільства  або засобами поштового  зв’язку  із  описом   вкладених

 документів. Дата надходження конкурсних пропозицій визначається за вхідним штемпелем організатора конкурсу або поштового штемпеля.

Прийом конкурсних пропозицій, надісланих поштою, припиняється через п’ять календарних днів після закінчення строку прийому конкурсних пропозицій. У такому разі пропозиції, які надійдуть пізніше, аніж через п’ять календарних днів після визначеного терміну закінчення прийому конкурсних пропозицій не будуть допущені до участі у конкурсіи незалежно від того, якою є дата їх відправки за поштовим штемпелем.

Секретар конкурсної комісії в залежності від способу отримання конкурсної пропозиції невідкладно видає або надсилає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом на 2020 рік.

Інститут громадянського суспільства, який визнаний переможцем конурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

       Конкурсні пропозиції  приймаються з 01 листопада 2019 року   до  30 листопада 2019 року включно,  щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 08:00 до  17:15 години, п’ятниця з 08:00 до 16:00  (перерва з 12:00 до 13:00 год.) за адресою: м.Тростянець вул.Миру,2, 1-й поверх, кабінет №4.      

 Контактна особа – Карпусь Наталія Володимирівна, головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організаційної, правової роботи та управління персоналом управління соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області, телефон: (05458) 5-13-59.

     

       Терміни проведення конкурсу:

І-й етап – оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу: з 02 грудня по     13 грудня 2019 року.

ІІ-й етап – визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проекту:

у двотижневий строк після визначення конкурсною комісією рейтингу конкурсних пропозицій.

ІІІ-й етап – затвердження організатором конкурсу переліку інститутів громадянського суспільства, визначених переможціями конкурсу: протягом двох тижнів  з дня визначення конкурсною комісією переможців конкурсу.

 Додатки до оголошення: 1) форма заяви;  2) форма опису програми (проекту, заходу) та кошторису витрат.