Моделюємо процеси управління якістю загальної середньої освіти

У заголовокОсвіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету й конкурентоздатності української держави на міжнародній арені. Якість освіти визначена пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти і є передумовою національної безпеки країни, додержання міжнародних норм і вимог законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту.

На забезпечення якості освіти спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові та наукові ресурси суспільства і держави. Процеси реформування освіти в Україні потребують нових підходів і до управлінської діяльності керівників навчальних закладів, система управління яким має бути переведена в інноваційний стан, що забезпечить якість надання освітніх послуг в залежності від потреб людини, суспільства, ринку праці.

З метою концентрації зусиль керівників загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району на проблемі підвищення якості освітніх послуг, пошуку оптимальних шляхів управління якістю освіти, обміну досвідом упровадження ефективних управлінських технологій відділом освіти Тростянецької районної державної адміністрації та районною методичною службою ініційовано організацію роботи районного постійно діючого проблемного семінару для директорів загальноосвітніх навчальних закладів із науково-методичної проблеми «Організаційно-педагогічні умови управління якістю навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі».

Для визначення змісту та форм роботи методичного підрозділу районною методичною службою було проведено діагностичне анкетування керівників загальноосвітніх навчальних закладів, узагальнені результати якого дозволили встановити певні висновки щодо бачення управлінцями ефективних шляхів оптимізації освітнього процесу, володіння ними технологією реалізації програмно-цільового підходу до управління розвитком навчального закладу, а також з’ясувати, які питання менеджменту для керівників є проблемними.

Перше заняття районного постійно діючого проблемного семінару для директорів загальноосвітніх навчальних закладів відбулося 11 березня 2016 року на базі відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації та комунального закладу Тростянецької районної ради «Районний методичний центр». Учасникам заходу згідно з рішенням ініціативної групи було запропоновано занурення до теми «Проблема якості освіти як одна з центральних у сучасній освітній політиці. Структура якості освітнього процесу та інноваційні інструменти управління якістю освіти».

Методичний захід відкрив начальник відділу освіти Павло Петрович Роженко, який у своєму виступі, наголошуючи на те, що одним із пріоритетних напрямків державного управління освітою є забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, розкрив механізми державного та регіонального регулювання процесами розвитку складових системи загальної середньої освіти, спрямованість яких визначена указами Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти»,  «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», регіональною комплексною програмою «Освіта Тростянеччини у 2016-2018 роках» та іншими галузевими нормативно-директивними документами.

Учасникам семінару було запропоновано розглянути теоретичні аспекти проблеми управління якістю освіти.  З метою забезпечення глибокого усвідомлення керівниками загальноосвітніх навчальних закладів актуальності досліджуваної науково-методичної проблеми, розуміння того, що якість освіти є багатовимірним, багатоаспектним, багатопараметричним поняттям і потребує «широкого асортименту інструментів» і високого професіоналізму освітян для її підвищення, опрацьовано такі питання: характеристики якості освіти, її внутрішні і зовнішні показники, підходи до визначення якості освіти, роль керівника навчального закладу у забезпеченні високоякісної освіти, моніторинг як інструмент управління якістю освіти (види, функції, завдання, технологія проведення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти). Глибокий розгляд теорії сприяв усвідомленому сприйняттю директорами  загальноосвітніх навчальних закладів узагальнених результатів їх діагностичного анкетування, які були представлені у вигляді інформаційно-статистичних даних, допоміг провести самоаналіз управлінської діяльності щодо визначення програмами розвитку навчальних закладів освітніх пріоритетів, стратегічних цілей та очікувань, здійснення оцінки результатів роботи колективу та особистої управлінської діяльності.

Озброєні теоретичними знаннями керівники установ ознайомились із результатами регіональних моніторингових досліджень стану управління якістю освіти та  сформованості навчально-пізнавальної компетентності учнів 9 класів Тростянецького  району, презентацію яких провели працівники комунального закладу Тростянецької районної ради «Районний методичний центр» – Світлана Миколаївна Мандрико, методист з кадрових питань та управлінської діяльності, та Ірина Сергіївна Дудка, методист з навчальних дисциплін. Методичні рекомендації, що розроблені працівниками Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для керівників освітніх установ та педагогів за підсумками зазначених моніторингів, спрямують зусилля освітян у правильне русло для забезпечення підвищення якості відповідних показників.

Продовженням семінару став «публічний звіт» директора Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 Світлани Миколаївни Бурлаки, зміст якого підкреслив його вагомість як інструменту самоаналізу та самооцінки щодо реалізації навчальним закладом освітньої стратегії, спрямованої на підвищення якості освітніх послуг. Презентація керівником результатів діяльності педагогічного колективу Тростянецької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 на шляху до реалізації головної мети, якою є виховання високоморальної, висококомпетентної особистості, продемонструвала високу професійну майстерність педагогічного колективу у вирішенні питань розвитку здібностей школярів, упровадження інноваційних освітніх технологій,  організації системи роботи з вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду тощо.

У ході управлінського діалогу, наступного етапу роботи, яку очолив головний спеціаліст відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації Петро Васильович Кузуб, керівники загальноосвітніх навчальних закладів обговорили шляхи вирішення ряду актуальних питань, а саме таких як розвиток інформаційного середовища навчальних закладів, забезпечення організаційно-педагогічного супроводу підготовки учнів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, підготовка та проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії для школярів улітку 2016 року, ведення внутрішньошкільної документації, технологія роботи зі зверненнями громадян, планування роботи навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік та інші.

Учасниками семінару колегіально вироблені та прийняті рекомендації, зміст яких спрямований, у першу чергу, на самоосвіту директорів із питань управління якістю загальної середньої освіти, по-друге,  на впровадження інноваційних підходів в управлінні якістю освітніх послуг.

Завершився захід експрес-діагностуванням учасників семінару, яке дозволить спланувати наступні кроки нового методичного підрозділу для організації ефективного науково-методичного супроводу управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району.

Волочаєва Лариса Анатоліївна, директор комунального закладу

Тростянецької районної ради «Районний методичний центр»,

керівник районного постійно діючого проблемного семінару

керівників загальноосвітніх навчальних закладів Тростянецького району