Розподіл обов'язків

  ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови Тростянецької районної

державної адміністрації

 

  26.06.2014 № 291-ОД       

 

Розподіл обов'язків

між головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату Тростянецької районної державної адміністрації

 

1. Голова Тростянецької районної державної адміністрації  Комлик О.М.

Очолює Тростянецьку районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за реалізацію покладених на неї завдань, додержання норм Конституції України, законів України, актів Президента України,   Верховної   Ради   України,   Кабінету Міністрів України в районі.

Представляє Тростянецьку районну державну адміністрацію у відносинах з іншими   державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями,  громадськими, релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами. Забезпечує взаємодію Тростянецької районної державної адміністрації з Тростянецькою районною радою та органами місцевого самоврядування.

 межах передбачених Кабінетом Міністрів України асигнувань з державного бюджету Тростянецькій районній державній адміністрації визначає її структуру,  у тому числі апарату, затверджує штатний розпис апарату, установлює фонд оплати праці та видатки на утримання апарату та структурних підрозділів Тростянецької районної державної адміністрації.

Призначає на посади і звільняє з посад першого заступника голови, заступників голови, керівника апарату, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Тростянецької районної державної адміністрації та їх заступників, працівників апарату Тростянецької районної державної адміністрації - державних службовців у встановленому чинним законодавством порядку.

Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Тростянецької районної державної адміністрації. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення  з  посад  керівників  не підпорядкованих  підприємств,  установ  і організацій,  що  належать до  сфери управління  органів виконавчої влади вищого рівня.

Виступає  розпорядником коштів загального фонду  державного бюджету, виділених на утримання Тростянецької районної державної адміністрації для здійснення виконавчої влади в районі.

Видає розпорядження і доручення голови Тростянецької районної державної адміністрації  з питань, що належать до її компетенції.

Для здійснення консультативно-дорадчих функцій у вирішенні найважливіших питань життєзабезпечення Тростянецького району утворює колегію Тростянецької районної державної адміністрації  та інші  консультативні,  дорадчі  органи, служби і комісії, визначає їх завдання, функції, персональний склад.

Інформує Сумську обласну державну адміністрацію про виконання Тростянецькою районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про  суспільно-політичне,  соціально-економічне, екологічне та інше становище Тростянецького району.

Забезпечує реалізацію зобов'язань за міжнародними договорами України на території Тростянецького району, вирішення питань зовнішніх зв'язків.

 Здійснює загальну координацію заходів щодо реалізації державної політики з питань забезпечення законності, правопорядку, оборонної роботи, мобілізаційної підготовки  та  цивільної оборони, державної безпеки, взаємодії з Тростянецьким районним судом.

Забезпечує  організацію співпраці з органами місцевого самоврядування та здійснення контролю за реалізацією виконавчими органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

Забезпечує взаємодію з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами у питаннях забезпечення на відповідній території виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку додержання прав і свобод громадян.

Координує роботу з питань запобігання корупційним та злочинним проявам в Тростянецькому районі.

Здійснює розгляд звернень громадян в установленому чинним законодавством порядку.

Спрямовує, координує і контролює діяльність:

- фінансового управління Тростянецької районної державної адміністрації;

- юридичного відділу апарату Тростянецької районної державної адміністрації;

- сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці та навколишнього природного середовища Тростянецької районної державної адміністрації;

- сектору контролю апарату Тростянецької районної державної адміністрації;

- головного спеціаліста з питань мобілізаційної та оборонної роботи юридичного відділу апарату Тростянецької районної державної адміністрації;

- державного адміністратора Тростянецької районної державної адміністрації.

Координує роботу і сприяє у виконанні покладених завдань:

- Тростянецького відділення Охтирської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Сумській області;

- управління юстиції в Тростянецькому районі, у тому числі державної виконавчої служби та відділу реєстрації актів цивільного стану;

- сектору Охтирської об’єднаної державної фінансової інспекції в Тростянецькому районі;

- управління державного казначейства в Тростянецькому районі.

Вирішує питання взаємодії з:

- прокуратурою Тростянецького району;

- Тростянецьким районним судом;

- Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області;

- комерційними банками;

- Охтирським міським відділом управління служби безпеки України в Сумській області.

Очолює:

-  колегію Тростянецької районної державної адміністрації;

-  районну постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян;

-  раду з питань залучення інвестицій;

-  координаційний комітет форуму місцевого розвитку Тростянецького району;

-  комісію з питань захисту прав дитини;

- тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- комісію з питань забезпечення повноти сплати податків до державного і місцевих бюджетів, бюджету пенсійного фонду, погашення податкового боргу та запобігання неплатоспроможності та банкрутства підприємств;

- районну евакуаційну комісію;

- координаційну раду з питань запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на території Тростянецького району;

- районну робочу групу з питань мобілізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

- координаційну раду з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав;

-  консультативну раду з питань соціального захисту, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Сприяє діяльності районного комітету Товариства сприяння обороні України.

 

2. Перший заступник голови Тростянецької районної державної адміністрації Подопригора Ю.В.

У разі відсутності голови Тростянецької районної державної адміністрації виконує його обов'язки.

Забезпечує реалізацію державної політики в Тростянецькому районі в галузях соціально-економічного розвитку, науки, освіти, соціального захисту і зайнятості населення, праці та заробітної плати, охорони здоров’я, фармацевтичної діяльності та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, культури і туризму, охорони культурної спадщини, національної музейної політики, бібліотечної справи, материнства та дитинства, сім’ї та молоді, фізкультури і спорту, в інформаційній і видавничій сферах, забезпечує виконання законодавства щодо свободи совісті і слова, світогляду та віросповідання, з питань інформатизації в підвідомчих галузях.

Забезпечує вирішення питань фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, переданих у встановленому законом порядку в управління райдержадміністрації вищими органами державної виконавчої влади або Тростянецькою районною радою.

Сприяє соціальному становленню та розвитку молоді, реалізації гендерної політики, пропагуванню здорового способу життя, вирішенню питань, що виникають у процесі здійснення державної політики щодо реклами.

Організовує інформування громадськості про стан реалізації політики державотворення, з питань євроінтеграції, аналізу та прогнозування суспільно-політичних процесів в районі, роботу щодо реалізації державної політики з питань міграції та біженців в районі.

Вирішує питання взаємодії Тростянецької районної державної адміністрації з політичними партіями і громадськими організаціями, сприяє додержанню їх законних прав, організовує вивчення громадської думки.

Забезпечує дотримання принципу гласності в діяльності Тростянецької районної державної адміністрації, інформування з цього питання Сумську обласну державну адміністрацію.

Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про доступ до публічної інформації» (в межах повноважень).

Сприяє створенню умов для реалізації прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, доступності всіх видів освітніх, медичних та культурних послуг.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей в Тростянецькому районі. Очолює комісію з питань контролю за дотриманням і впровадженням української мови в Тростянецькому районі.

Забезпечує створення сприятливих умов для відродження і розвитку народознавства, національних духовних традицій. Сприяє роботі з видання обласних томів “Звід пам’яток історії та культури України” та “Реабілітовані історією”.

Забезпечує створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сферах культури і туризму, освіти і науки, охорони здоров’я, організації їх матеріально-технічного забезпечення.

Вирішує питання надзвичайних протиепідемічних ситуацій в районі. Очолює і забезпечує ефективну діяльність надзвичайної протиепідемічної комісії при Тростянецькій районній державній адміністрації.

Забезпечує інформування Тростянецькою районною державною адміністрацією Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Тростянецьку районну державну адміністрацію завдань відповідно до своєї компетенції.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань інформатизації в підвідомчих галузях .

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері внутрішньої торгівлі громадського харчування і побутових послуг.

Вирішує питання взаємодії з Тростянецько-Краснопільським об’єднаним військовим комісаріатом.

Розглядає звернення громадян в установленому чинним законодавством порядку.

Координує роботу з питань запобігання корупційним та злочинним проявам серед державних службовців Тростянецької районної державної адміністрації.

Координує роботу, сприяє у виконанні покладених завдань, вирішує питання взаємодії з Тростянецьким РВ УМВС України в Сумській області.

Координує роботу центру адміністративних послуг.

Відповідає за роботи у сфері зовнішніх зносин.

Проводить роботу зі створення умов для стимулювання та реалізації інвестиційної та інноваційної діяльності в Тростянецькому районі.

Спрямовує і контролює роботу управління економічного розвитку і торгівлі Тростянецької районної державної адміністрації.

Контролює роботу:

-  відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації  (шкіл району, дитячих дошкільних закладів та позашкільних закладів);

-  клубних закладів Тростянецького району, будинків культури, бібліотек;

-  управління соціального захисту населення Тростянецької районної державної адміністрації;

-  відділу культури Тростянецької районної державної адміністрації (музична школа, краєзнавчий музей);

-  сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Тростянецької районної державної адміністрації;

-  служби у справах дітей Тростянецької районної державної адміністрації;

-  районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

-  управління ветеринарної медицини в Тростянецькому районі (в межах повноважень).

Забезпечує контроль за дотриманням законодавства в межах повноважень Тростянецької районної державної адміністрації, сприяє виконанню покладених завдань:

-  навчального майданчику № 2 м. Тростянець Державного професійно-технічного навчального закладу Охтирський професійний ліцей;

- аптек;

- управління Пенсійного фонду в Тростянецькому районі;

- Тростянецького районного центр зайнятості;

- відділення соціально-гігієнічного моніторингу Охтирського міжрайонного управління Головного управління Держсанслужби у Сумській області

- комунального закладу Тростянецької районної ради «Тростянецька центральна районна лікарня» та лікувальних закладів Тростянецького району;

- комунального підприємства Тростянецької районної ради «Редакція районної газети  “Новини Тростянеччини”, сільських газет та районного радіомовлення;

- районних осередків політичних партій, рухів, громадських та релігійних організацій;

- спортивних шкіл і добровільних фізкультурно-спортивних товариств.

Відає питаннями взаємодії та забезпечення діяльності:

-  районної організації Товариства Червоного Хреста України;

-  районної ради організації ветеранів війни та праці;

-  районної ради інвалідів;

-  районної координаційної ради з питань інтелектуальної власності;

-  районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

-  координаційної ради з питань боротьби з наркоманією і злочинністю, пов’язаною з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

-  районної евакуаційної комісії;

-  районної координаційної ради з вирішення питань осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Очолює:

-  районну комісію у справах альтернативної служби;

-  надзвичайну протиепідемічну комісію при Тростянецькій районній державній адміністрації;

-  районну призовну комісію;

-  районну комісію сприяння додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації, національні меншини і міграції, свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання в Тростянецькому районі;

-  районну комісія з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, житлових  субсидій та включення до ЄДАРПУ інформацій про пільговика за місцем фактичного проживання;

-  районну комісію з питань відзначення державними нагородами;

-  експертну комісію з питань державної таємниці;

-   спостережну комісію;

-   робочу групу з питань розвитку добровільного медичного страхування в Тростянецькому районі;

-   районну комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;

-   конкурсну комісію на заміщення вакантних посад державних службовців;

-   редакційну раду офіційного веб-сайту Тростянецької районної державної адміністрації;

-   районну комісію з питань соціальної роботи із сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах;

-   постійно діючу комісію з питань координації зусиль щодо попередження насильства в сім’ї;

-   комісію по перегляду нормативно-правових актів;

-   координаційну раду з питань підтримки розвитку підприємництва;

-   комісію з моніторингу ситуації на споживчому ринку Тростянецького району та раціонального використання бюджетних коштів;

Координує діяльність:

фінансового управління Тростянецької районної державної адміністрації;

сектору Тростянецького відділення Охтирської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Сумській області;

управління Державного казначейства в Тростянецькому районі.

Тростянецького районного ресурсного центру розвитку громад.

Координує роботу, сприяє у виконанні покладених завдань, вирішує питання взаємодії з сектором Охтирської об’єднаної державної фінансової інспекції в Тростянецькому районі.

Сприяє діяльності ГО «Спілка підприємців Тростянеччини».

Здійснює контроль за роботою веб-сайту Тростянецької районної державної адміністрації.

Відає питаннями взаємодії та забезпечення діяльності інформаційно-консультативного центру з питань реалізації стратегії розвитку пенсійної системи при Тростянецькій районній державній адміністрації.

 

3. Заступник голови Тростянецької районної державної адміністрації Слобожанський І.І.

Забезпечує реалізацію державної аграрної політики, вирішення проблем, пов'язаних із організацією стабільної роботи агропромислового комплексу, сприяє розвитку агропромислового виробництва, переробної промисловості, створенню рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання.

Організовує розроблення та здійснення заходів щодо державної підтримки і захисту товаровиробників, створення сприятливих економічних, матеріально-технічних, соціальних умов для розвитку підприємств малого і середнього  бізнесу в агропромисловому комплексі,     забезпечення продовольством населення Тростянецького району.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузях житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва і шляхового будівництва, комунального транспорту, зв’язку та з питань надзвичайних ситуацій.

Координує роботу щодо впровадження заходів з енергоефективності в різних галузях економіки Тростянецького району.

Координує роботу по охороні праці в Тростянецькому районі.

Сприяє ефективному функціонуванню переробної галузі, організовує забезпечення продовольством населення Тростянецького району.

Сприяє роботі підприємств будівельного комплексу, розвитку потужностей будівельної індустрії та виробництва будівельних матеріалів, вивченню, використанню і розробленню надр, що використовуються в галузі будівництва. Координує виконання районної цільової комплексної програми "Власний дім".

Сприяє вирішенню питань благоустрою населених пунктів Тростянецького району.

Сприяє створенню мережі збирання, транспортування, сортування, перероблення, утилізації твердих побутових відходів, тари, упаковки, металобрухту.

Координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форм власності в галузі сільського, рибного господарства та садівництва.

Координує організацію виставкової діяльності сільськогоспо­дарського спрямування в Тростянецькому районі.

Координує і забезпечує виконання заходів з охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Координує питання регулювання цін і тарифів за виконані роботи та надання житлово-комунальних послуг підприємствами, а також визначення і встановлення норми їх споживання, здійснює контроль за їх додержанням.

Координує роботу з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою Тростянецького району, розвитку системи газопроводів, їх ефективного використання.  Забезпечує  вирішення  питань газифікації населених пунктів Тростянецького району.

Вирішує питання техногенно-екологічної, протипожежної безпеки, надзвичайних   ситуацій, енергозбереження і забезпечення району енергоресурсами.

Контролює розроблення проектів генеральних планів, житлово-громадського будівництва та їх реалізацію в Тростянецькому районі. Організовує розроблення і проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм, стандартів.

Вирішує питання щодо обслуговування населення підприємствами, установами,      організаціями житлово-комунального господарства та комунального транспорту.

Проводить роботу щодо поліпшення експлуатації діючих та розвитку водозабірних, каналізаційних, очисних споруд, організації економного тепло-, водопостачання житлово-комунальними, іншими підприємствами в Тростянецькому районі.

Очолює і забезпечує ефективну діяльність державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тростянецькій районній державній адміністрації.

Забезпечує реалізацію економічних реформ в підпорядкованих галузях та сферах.

Забезпечує інформування облдержадміністрації про виконання покладених на райдержадміністрацію завдань  відповідно до   своєї компетенції.

Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про доступ до публічної інформації» (в межах повноважень).

Проводить роботу зі створення умов для стимулювання та реалізації інвестиційної та інноваційної діяльності в Тростянецькому районі.

Забезпечує реалізацію:

державної політики з питань інформатизації в Тростянецькому районі;

економічних реформ в підпорядкованих галузях та сферах;

охорони навколишнього природного середовища.

Забезпечує інформування Сумської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Тростянецьку районну державну адміністрацію завдань відповідно до своєї компетенції.

Здійснює розгляд звернень громадян в установленому чинним законодавством порядку.

Спрямовує і контролює роботу:

- управління агропромислового розвитку Тростянецької районної державної адміністрації;

- сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці та навколишнього природного середовища сектору інфраструктури Тростянецької районної державної адміністрації;

- управління економічного розвитку і торгівлі Тростянецької районної державної адміністрації  (в межах повноважень);

- відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства  та будівництва Тростянецької районної державної адміністрації.

Забезпечує контроль дотримання законодавства в межах повноважень Тростянецької районної державної адміністрації, сприяє виконанню покладених завдань:

-         ДПРЧ-24 м.Тростянець управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області;

-          відділу Держземагентства у Тростянецькому районі;

-         інспекції Державного технічного нагляду;

-         державної фітосанітарної інспекції в Сумській області;

-         управління державної ветеринарної медицини в Тростянецькому районі;

-         Тростянецької районної державної лікарні ветеринарної медицини;

-         Тростянецької районної державної лабораторії ветеринарної медицини;

-         Тростянецької районної державної насіннєвої інспекції;

-         ТОВ «Полтавапромсервіс»;

-         ТОВ «Боромлянське ІПП»;

-         Боромлянського міжрайонного управління водного господарства;

-         сільськогосподарських підприємств Тростянецького району;

-         Тростянецького районного пункту з карантину рослин;

-         відділу статистики у Тростянецькому районі;

-         страхової кампанії “Оранта”;

-         Тростянецького районного центру зайнятості (в межах своїх повноважень);

-         ДП «Тростянецьке лісове господарство»;

-         ДП «Тростянецький Агролісгосп»;

-         Гетьманського національного природного парку.

-         підприємств енергозбуту і енергозабезпечення;

-         Тростянецького паливного складу;

-         комунального закладу Тростянецької районної ради «Райкомунгосп»;

-         робочої групи з розгляду фактів втручання в роботу енергетичних приладів, причин комерційних втрат електроенергії, крадіжок енергоносіїв та енергетичного обладнання;

-         районного робочого оперативного штабу по підготовці галузей економіки та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період та впровадження заходів з енергозбереження в районі;

-         підприємств автомобільного і залізничного транспорту;

-         зв’язку.

Очолює:

-         районну комісію з питань поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та безхазяйними відходами;

-         районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

-         конкурсну комісію щодо оцінювання огляду-конкурсу на кращу організацію утримання сільських пожежних формувань;

-         районну постійно діючу комісію з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів;

-         районну комісію з питань оренди та передачі у власність земель державної власності, не витребуваних та неуспадкованих земельних часток (паїв);

-         державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Тростянецькій районній державній адміністрації;

-         комісію з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документів із землеустрою;

-         комісію з добору земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які виставляються для такого продажу у Тростянецькому районі;

-         районну координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху;

-         районну конкурсну комісію з проведення в районі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»;

-         комісію по визначенню позичальників у Тростянецькому районі по цільовій комплексній програмі «Власний дім»;

-         районну комісію з питань енергозбереження підприємств, галузей економіки, установ бюджетної сфери, населення Тростянецького району;

-         комітет забезпечення доступності інвалідів та інших мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Тростянецького району;

-         робочу групу по прийому мережі приміських маршрутів, що не виходять за межі Тростянецького району;

-         районну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

-         експертну комісію щодо визначення доцільності надання субвенції з обласного бюджету для фінансування районної програми «Сільська криниця»;

-         конкурсний комітет по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Тростянецького району;

-         робочу групу для проведення обстеження перевірки перевезень пільгової категорії населення на маршрутах Тростянецького району.

Вирішує питання взаємодії з:

- Регіональним фондом підтримки розвитку агропромислового комплексу;

- Сумським регіональним відділенням Аграрного фонду України;

- Сумською обласною агропромисловою товарною біржею;

- сільськогосподарськими приватними підприємствами та підприємствами в галузі сільського господарства, в тому числі орендарями водних об’єктів, сільськогосподарських товариств, кооперативів, фермерських господарств та інших агропромислових формувань незалежно від форм власності.  

Сприяє діяльності:

 - районного товариства пасічників-любителів;

- районної ради сільськогосподарських товаровиробників;

- районної асоціації фермерів;

- ГО «Асоціація промисловців і підприємців»;

5. Керівник апарату Тростянецької районної державної адміністрації Григорець Л.Л.

 

Забезпечує реалізацію державної кадрової політики, здійснює організаційне, матеріально-технічне, фінансово-господарське та інше забезпечення діяльності апарату Тростянецької районної державної адміністрації.

Координує роботу щодо узгодженого і послідовного здійснення органами виконавчої влади Тростянецького району заходів з реформування державної служби. Сприяє запровадженню європейських стандартів у діяльність органів виконавчої влади, спрямованих на вдосконалення їх структурної організації, вивченню та використанню в районі кращого світового досвіду організації державного управління.

Організовує опрацювання вхідних документів, підготовку аналітичних, довідкових та інших матеріалів з організаційних і кадрових питань для розгляду головою Тростянецької районної державної адміністрації.

Забезпечує розроблення і подання голові Тростянецької районної державної адміністрації проектів планів роботи Тростянецької районної державної адміністрації та проект плану роботи голови Тростянецької районної державної адміністрації.

Забезпечує здійснення організаційно-процедурних питань діяльності Тростянецької районної державної адміністрації згідно з чинним Регламентом та забезпечує порядок роботи з документами відповідно до чинної Інструкції з діловодства в Тростянецькій районній державній адміністрації.

Організовує перевірку виконання управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами Тростянецької районної державної адміністрації   законодавчих і нормативно-правових актів органів влади вищого рівня, розпоряджень та доручень голови Тростянецької районної державної адміністрації. Забезпечує вивчення і узагальнення досвіду організації роботи цих органів, надання методичної та практичної допомоги в її вдосконаленні.

Забезпечує проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування в межах питань і порядку, визначених законодавством, надання методичної та практичної допомоги в її вдосконаленні, підготовку голові Тростянецької районної державної адміністрації пропозицій щодо поглиблення взаємодії місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування в спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

Проводить роботу зі створення умов для стимулювання інноваційної діяльності та забезпечує реалізацію державної політики з питань інформатизації в апараті Тростянецької районної державної адміністрації.

Здійснює організаційне забезпечення засідань колегії Тростянецької районної державної адміністрації, а також нарад, що проводяться головою Тростянецької районної державної адміністрації.

Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України „Про звернення громадян”, нормативно-правових актів Президента України та Уряду, розпоряджень голів Сумської обласної та Тростянецької районної державних адміністрацій з питань роботи зі зверненнями громадян. Проводить аналіз стану цієї роботи, вносить відповідні пропозиції голові Тростянецької районної державної адміністрації  щодо її вдосконалення в системі органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування Тростянецького району, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян. Розглядає звернення громадян згідно з чинним законодавством.

Забезпечує організацію нагородної справи в Тростянецькому районі.

Забезпечує інформування Тростянецькою районною державною адміністрацією Сумську обласну державну адміністрацію про виконання покладених на Тростянецьку районну державну адміністрацію завдань, а також суспільно-політичне, соціально-економічне та інше становище Тростянецького району в межах повноважень.

За погодженням з головою Тростянецької районної державної адміністрації  здійснює фінансово-господарське забезпечення апарату Тростянецької районної державної адміністрації.

Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про доступ до публічної інформації» (в межах повноважень).

Видає накази з підвідомчих питань у межах, передбачених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”.

Призначає на посади і звільняє з посад своїм наказом працівників апарату Тростянецької районної державної адміністрації - службовців у встановленому чинним законодавством порядку.

Спрямовує і контролює діяльність:

- відділу організаційно-кадрової роботи апарату Тростянецької районної державної адміністрації;

- загального відділу апарату Тростянецької районної державної адміністрації;

- сектору контролю апарату Тростянецької районної державної адміністрації  (з питань організації роботи апарату Тростянецької районної державної адміністрації);

- головного спеціаліста з питань мобілізаційної та оборонної роботи юридичного відділу апарату Тростянецької районної державної адміністрації  (з питань організації роботи апарату Тростянецької районної державної адміністрації);

- відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Тростянецької районної державної адміністрації;

- відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Тростянецької районної державної адміністрації;

- юридичного відділу Тростянецької районної державної адміністрації в межах своїх повноважень (з питань організації роботи апарату Тростянецької районної державної адміністрації;

- архівного відділу Тростянецької районної державної адміністрації.

Сприяє у виконанні покладених завдань:

- управління державної служби Головдержслужби України в області;

- державного закладу післядипломної освіти „Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”.

Вирішує питання взаємодії з Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Здійснює інші функції, визначені головою Тростянецької районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством в межах своїх повноважень.

Здійснює організаційне забезпечення:

-    розроблення профілів професійної компетентності посад державних службовців;

-    проведення функціонального обстеження;

-    Всеукраїнського щорічного конкурсу «Кращий державний службовець»;

- проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на    зайняття посад пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Забезпечує дотримання чинного законодавства з питання запобігання проявам корупції в апараті та малочисельних структурних підрозділах Тростянецької районної державної адміністрації.

Відає питанням взаємодії та забезпечення діяльності:

-  консультативного пункту для надання безоплатних консультативно-правових послуг населенню при Тростянецькій районній державній адміністрації;

-  координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

Очолює районні комісії:

-  з вивчення цінності документів в апараті Тростянецької районної державної адміністрації;

-  експертної;

-  по проведенню комплексної перевірки щодо здійснення виконавчими органами місцевих рад делегованих повноважень органів виконавчої влади;

-  постійно діючу  на списання матеріальних цінностей;

-  робочу групу з моніторингу стану виконання контрольних документів в Тростянецькому районі;

-  робочу групу з питань вивчення стану ефективності здійснення структурними підрозділами Тростянецької районної державної адміністрації контролю за виконанням завдань, визначених документами органів влади вищого рівня.

 

6. Перший заступник, заступник голови і керівник апарату Тростянецької районної державної адміністрації  відповідно до розподілу обов’язків між ними:

 

- забезпечують виконання Конституції та законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів Сумської обласної та Тростянецької районної державних адміністрацій, реалізацію державної політики та формування пріоритетних напрямків регіональної політики в підвідомчих сферах діяльності, здійснення інших відповідних повноважень Тростянецької районної державної адміністрації;

- забезпечують розроблення проектів розпоряджень і доручень голови Тростянецької районної державної адміністрації  відповідно до стратегії державної політики в підвідомчих сферах діяльності, їх опрацювання, узгодження та подання на розгляд голові Тростянецької районної державної адміністрації;

- організовують взаємоузгоджену із зацікавленими особами підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії, нарадах при голові Тростянецької районної державної адміністрації, вносять пропозиції щодо їх порядку денного та беруть у них участь;

- здійснюють контроль за виконанням планів роботи Тростянецької районної державної адміністрації в підвідомчих сферах діяльності;

- затверджують плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Тростянецької районної державної адміністрації  ;

- беруть участь у розгляді питань на засіданнях колегій підвідомчих структурних підрозділів Тростянецької районної державної адміністрації;

- за дорученням голови Тростянецької районної державної адміністрації   представляють інтереси останньої в міжрайонних, міжобласних і міждержавних відносинах, підписують досягнуті при цьому угоди та договори згідно з чинним законодавством;

- забезпечують організацію співпраці з органами місцевого самоврядування та здійснення контролю за реалізацією виконавчими органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади;

- представляють Тростянецьку районну державну адміністрацію в межах наданих законодавством повноважень у відносинах з органами державної виконавчої влади,органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;

- взаємодіють з Сумською обласною державною адміністрацією, іншими органами виконавчої влади вищого рівня, народними депутатами України.

Перший заступник, заступник голови і керівник апарату Тростянецької районної державної адміністрації  мають право:

  - скликати в установленому Регламентом Тростянецької районної державної адміністрації  порядку наради з питань, що належать до їх компетенції;

- давати письмові доручення керівникам підвідомчих структурних підрозділів Тростянецької районної державної адміністрації;

- отримувати в установленому законодавством порядку необхідну для їх роботи інформацію;

- підписувати довіреності на представництво Тростянецької районної державної адміністрації  з питань, що належать до їх компетенції.

 

 

Керівник апарату Тростянецької районної

державної адміністрації                                                                           Л.Л. Григорець

 

 

Начальник відділу організаційно-кадрової

роботи апарату Тростянецької районної

державної адміністрації                                                                           Н.В.Кожушко